Přeskočit na obsah

Spiritualita

Spiritualitu Institutu charakterizuje jeho název: Institut Neposkvrněné, Matky Církve (Instytut Niepokalanej, Matki Kościoła). Členky Institutu chtějí po vzoru Neposkvrněné zasvětit celý svůj život mateřské službě církvi a snaží se být v každém okamžiku otevřené pro oživující vanutí Ducha svatého v církvi a vykonávat služby, které směřují k jejímu uskutečňování a obnově.

INMK inspirovaný mariánskou spiritualitou sv. Maxmiliána vidí v Neposkvrněné vrcholnou formu realizace povolání lidské osoby k bezvýhradnému odevzdání se Kristu a Jeho poslání. Neposkvrněná je pro členky Institutu osobním vzorem a odevzdání se Jí ve smyslu sjednocení se s Ní v postoji jejího snoubeneckého zasvěcení se Kristu v Duchu svatém shrnuje celou mariánskou úctu INMK.

Druhým důležitým zdrojem spirituality Institutu je ekleziologie Druhého vatikánského koncilu se zvláštním důrazem na myšlenku Mater Ecclesiae, diakonijní, personalisticko-dialogickou myšlenku, vedoucí k pochopení podstaty člověka jako nezištného daru sebe sama (KKC 24c) a liturgie (zejména Eucharistie a Liturgie hodin) jako pramene a vrcholu veškerého křesťanského života. Takto chápaná spiritualita je nejhlubším motivem a inspirací pro celé apoštolské nasazení členek Institutu Neposkvrněné, Matky Církve.

Tuto spiritualitu uskutečňují členky INMK ve cvičeních vnitřního života, mezi nimiž zvláštní roli hraje modlitba jako osobní setkání s Kristem, Eucharistie – chápaná jako zdroj a vrchol křesťanského života, Liturgie hodin a růženec. Pravidelně se praktikují dny obnovy, každoroční duchovní cvičení a také setkání ve skupině.

Nejhlubší náplní života členek INMK jsou evangelijní rady a z nich vyplývající pouta jsou konstitutivním prvkem komunitního života praktikovaného jak ve společném, tak i v individuálním životě.

V INMK se skládají sliby časné a věčné. Počáteční zkušební doba před složením prvních slibů trvá 3 roky a kandidátka musí být plnoletá. Aby mohla složit sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, musí mít alespoň 20 let. Věčné sliby se skládají po uplynutí alespoň 6ti let s časnými sliby.